Създайте своя свят от нови посоки и приятели!

0897 034 777 0897 047 837 02 987 77 18 office@viatravelbg.com

Създайте своя свят от нови посоки и приятели!

0897 034 777 0897 047 837 02 987 77 18 office@viatravelbg.com

Документи

Общи условия за организирано пътуване
Банкови сметки
Удостоверение за ТО и ТА
Застраховка Отговорност на туроператора
Политика за поверителност и защита на личните данни

1. Записване за пътуване.
1.1. Записването е възможно по телефон, факс или интернет, чрез турагенти в страната или директно в офиса на Туроператора. Резервацията се счита за валидна след сключване на Договора за организирано пътуване и внасянето на депозит.
2. Визи.
2.1. За пътуванията в държави, за които се изискват визи за български граждани, Туроператорът ще съдейства на Потребителя, като му предоставя необходимите документи /резервации, ваучер, билети и др./. По искане на Потребителя, Туроператорът ще подготвя и внася документите му в съответните консулски служби (където това е възможно). В този случай Потребителят е длъжен да представи на Туроператора изискуеми от съответното Консулство документи, както и да заплати таксите за визата. Непредставянето на документите и неизплащането на таксите или неявяването в Консулството на лично интервю, ако е необходимо, се счита за отказ от пътуването по вина на Потребителя.
2.2. Издаването на визи за съответната държава е в компетенцията единствено на съответното Консулство и не се гарантира от Туроператора. В случай на отказ от страна на Консулството, платените от Потребителя такси за издаване на визата не се връщат, както и 20 лв. технически разходи, при условие, че няма друго изискване, напр. предварително платена първа нощувка. Размерът на таксите за издаване на визите се посочват в съответната информация на Туроператора по чл.28(5) от ЗТ.
3. Цени и плащане.
3.1. Плащането се извършва в лева в брой или по банков път на сметката на Туроператора – Булбанк, BIC кода на Булбанк: UNCRBGSF, сметка в лева IBAN – BG24 UNCR 7630 1077 5998 71.
3.2. Депозит. Ако не е упоменато друго, размерът на депозита е 30% от общата  цена. Потребителят внася депозита в момента  на подписване на този договор, ако не е упоменат друг срок.
3.3. Окончателно плащане 7 календарни дни преди датата на пътуване, ако не е упоменато друго.
3.4. Цените са калкулирани при курс “купува” евро/лев на БНБ.
3.5. Увеличение на цената, което се счита за значително, когато е в повече от 5% от пакетната цена, е възможно: при покачване цените  на горивата, изменение на размера на таксите, свързани с пътуването, промяна на валутните курсове, възникнали след подписването на договора.
4. Права и задължения на страните.
4.1. Туроператорът се задължава:
4.1.1. Да предостави  в съответствие с условията на този договор туристическите услуги, заплатени от Потребителя.
4.1.2. Да осигури задължителна застраховка на Потребителя ”Медицински разходи при болест и злополука” за пътуванията извън страната /включена в пакетната цена или срещу допълнително заплащане/.
4.1.3. По искане на Потребителя да го застрахова от други рискове по време на пътуването срещу допълнително заплащане.
4.2. Туроператорът има право да се откаже от договора, без да носи никаква отговорност, ако Потребителят не извърши плащания в определените срокове  и по този начин прояви недобросъвестност при изпълнение на своите задължения. Фактът на извършеното плащане се удостоверява с надлежно оформен документ /касов бон или фактура/. Ако Потребителят е внесъл депозит, но не е извършил в установените срокове, посочени в т. VI. от Договора за организирано пътуване,  плащания до пълния обем на общата цена на пътуването, депозитът не се връща и пътуването се счита за анулирано.
4.3. Туроператор ВИА ТРАВЪЛ ООД е застрахован по смисъла на чл. 42 от Закона за Туризма в застрахователна компания ЕВРОИНС със застрахователна полица № 3700100001394
.4.4. Потребителят се задължава:
4.4.1. При пътуване извън България да си осигури необходимите лични документи /редовен задграничен паспорт/, оформени  в съответствие със законите  на посещаваната страна и на Република България.
4.4.2. Ако Потребителят е лице, което няма навършени 18 години, и който ще пътува в чужбина със собствен задграничен паспорт, той трябва да предостави  нотариално заверена декларация  от двамата родители, че са съгласни със заминаването му в посочената страна на посочената дата (ако непълнолетният пътува заедно с един от родителите си, необходимо е той да притежава нотариално заверено съгласие  от другия родител). Оригиналът на нотариалната декларация се предоставя в офиса на Туроператора или Турагента не по-късно от 5 работни дни преди отпътуването. В случай, че това не е изпълнено и поради неправилно попълнена декларация, Потребителят не е допуснат да премине границите на България, Туроператорът не забавя провеждането на програмата на останалата част от групата и не дължи неустойки на Потребителя за непроведеното пътуване.
4.4.3. Да заплати в пълен обем и в установените в настоящия Договор срокове стойността  на туристическите услуги.
4.4.4. Да спазва законовия ред на страната, в която пътува, както и да напусне държавите, включени в екскурзията/почивката заедно с туристическата група, към която е включен, в противен случай, всички произтичащи последици са за негова сметка и Туроператорът не носи отговорност за разходите и формалностите, свързани с връщането му в България.
4.4.5. При инциденти и нанесени щети на хотели, превозни средства и на трети лица от страна на Потребителя, последният е длъжен да възстанови на място нанесените и установени щети.
4.4.6. Потребителят, който възнамерява да извърши пътуване и престой в страни с повишен риск от инфекциозни заболявания, е длъжен да премине съответна профилактика съгласно международните медицински изисквания.
4.4.7.  При непроведено пътуване да върне сертификата, посочен в т.4.3.
4.5. Потребителят има право:
4.5.1. В срок до 20 работни дни преди датата на пътуването да прехвърли  правата и задълженията си по настоящия Договор на трето лице, което отговаря на всички изисквания за пътуването. В този случай и двамата са солидарно отговорни пред Туроператора за заплащане на общата цена на пътуването. Третото лице декларира  върху договора, че приема прехвърлянето и изцяло е съгласно с условията на договора и приложенията към него, както и че е запознато с информацията  за пътуването преди приемането на прехвърлянето.
5. Отговорност на страните.
5.1. Туроператорът може да отмени пътуването, ако не е набран необходимия брой

участници или ако отмяната се дължи на форсмажорни обстоятелства /военни действия, терористични актове, стачки, епидемии, природни бедствия и др./. В тези
случаи Туроператорът не носи отговорност за неизпълнението на Договора като връща на Потребителя всички платени суми, без тази част от тях за извършените фактически разходи /платени застраховки, глоба за върнати билети, визови такси и др./. Извършените фактически разходи се удостоверяват с надлежно оформени документи.
5.2. Туроператорът не носи отговорност пред Потребителя в случай на отменяне, забавяне или изменение на сроковете и условията на пътуването, които не зависят от Туроператора, а именно:
– забавяне на самолетни полети по технически или метеорологични причини;
– анулации и прекъсване на пътуването по лични обстоятелства на Потребителя;
– отказ на упълномощените органи да издадат виза на Потребителя;
– недопускане от страна на митническите и гранични служби Потребителят да излезе извън България или да влезе в страната на пътуването поради липса на надлежно оформени документи или извършени правонарушения.
5.3. Туроператорът не носи отговорност по неизпълнение или неточно изпълнение на настоящия Договор и не дължи неустойки, ако причините за това се дължат на:
а)  Потребителя, в т.ч. неявяване от негова страна на определено за отпътуване място и време;
б) действия на трето лице, несвързано с изпълнението на Договора;
в) непреодолима сила или събитие, което не може да бъде предвидено или избегнато от страна на Туроператора и неговите контрагенти при добросъвестно изпълнение на задълженията им. За непреодолима сила или събитие се считат: забавяне на гранични пунктове, усложнена обстановка по пътищата, вкл. стачки от страна на авиолинии и фериботни компании, всякакъв род проверки на граничните пунктове, проведени от контролните органи, отнемащи време в повече от предвиденото, оказване на медицинска помощ на турист от групата и други изключителни обстоятелства. При тези случаи, Туроператорът си запазва право на промени в програмата и на действия според конкретната ситуация, без да дължи неустойки за това;
г) случаите, когато някои от включените в програмата туристически обекти или музеи са в почивка, ремонт, не работят или са със съкратено работно време в деня, в който са определени за посещение, напр. в цяла Европа музеите не работят в понеделник, като Туроператорът не може да избегне този ден от седмицата. Освен това, описанието и цените на допълнителните услуги имат информативен характер и Туроператорът не носи отговорност за тяхната промяна, както и за услуги, които Потребителят е закупил индивидуално на място, а не чрез негов представител.
5.6. Ако Туроператорът направи значителна промяна, посочена в т.3.5., той е длъжен да уведоми незабавно Потребителя. Потребителят се задължава да уведоми за решението си относно направените промени в срок от 3 дни след получаване на уведомлението от Туроператора. Потребителят декларира, че задължително посочените от него за контакт телефони, факс, електронна поща в Заявката за записване, изготвена от Туроператора/ Турагента, са действителни и Туроператорът  ще може бързо и неотменно да предаде уведомлението. Приемането на промените се удостоверява с допълнително писмено споразумение към Договора. В случай, че Потребителят не приеме промените, Туроператора  му предлага друго пътуване на същата, по-ниска или по-висока цена със съответно прихващане, доплащане или връщане на разликата. Ако Потребителят не приеме предложеното, той може да се откаже от Договора, без да дължи неустойки или обезщетение, като Туроператорът му възстановява платените от него суми по Договора в 7–дневен срок от датата на получаване на уведомлението за настъпилата промяна.
Замяна на хотела или заведение за хранене и развлечение с други от същата или по-висока категория или класа, не се счита за значителна  промяна на Договора.
5.7. В случай на отказ от пътуването и прекратяване на Договора от страна на Потребителя, Туроператорът удържа следните неустойки:
а) до 30 календарни дни преди датата на пътуването (до 60 дни за самолетните програми, ако няма други  конкретни изисквания по програмата) – без неустойки;
б) от 29 до 20 календарни дни преди датата на пътуването (от 59 до 45 дни за самолетните програми, ако няма други конкретни изисквания по програмата) – 100% от внесения депозит;
в) под 20 календарни дни преди датата на пътуването (от 45 до 30 дни за самолетните програми, ако няма други конкретни изисквания по програмата) – 100% от общата цена на организираното пътуване;
6. Спорове и рекламации.
6.1. Всички рекламации, свързани с качеството на заплатените услуги, в т.ч. конкретните условия в хотелите и хотелските вериги, трябва да бъдат предявени от Потребителя на място пред доставчика на услугите и представител/екскурзовод на Туроператора или пред обслужващата фирма за отстраняване на слабостите. В случай, че заинтересованите страни не са удовлетворени, предявяването на рекламацията става в писмена или друга подходяща форма, позволяваща то да бъде възпроизведено. В случай, че изискванията не бъдат удовлетворени, Потребителят трябва да изиска от отговорно лице съставянето на протокол, върху който фигурира име, подпис и печат на отговорното лице. В срок от 3 календарни дни след крайната дата на организираното пътуване, Потребителят трябва да представи лично в офиса на Туроператора/Турагента писмена рекламация, съставения констативен протокол, оригиналния екземпляр от договора, платежен документ /касов бон, фактура/.
6.2. В случай, че Потребителят не е предявил рекламацията по описания начин, неговите претенции няма да се приемат и разгледат от страна на Туроператора.
Забележка: Потребителят не трябва да забравя, че категорията на хотелите и автобусите се определя от оторизираните власти на съответната страна, а не от Туроператора.
6.3. Туроператорът се задължава в срок от 30 дни след получаване на рекламацията да даде своето писмено становище по нея.
7. Допълнителни условия за пътувания в страната и чужбина.
7.1. В случай, че Потребителят заплаща на място хотелски резервации в избрания туристически обект, Туроператорът инкасира такса резервация в размер не по-голям от 50% от първата нощувка.
8. Ред за изменение и прекратяване на Договора.
8.1. Всяка от страните има право да поиска изменение или да прекрати Договора във връзка със съществени изменения на обстоятелствата, при които е сключен Договорът.
8.2. Споразумение за изменение или уведомление за прекратяване на Договора се извършва в писмена форма.
8.3. При изменение на Договора задълженията на страните се запазват в изменен вид. При прекратяване на Договора задълженията на страните се прекратяват след уреждане на финансовите взаимоотношения.

Виа Травъл ООД

УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
София клон Иван Вазов

Сметка в ЛЕВА:
IBAN:BG24UNCR76301077599871
Банков код (BIC): UNCRBGSF

Сметка в ЕВРО:
IBAN:BG60UNCR76301475905473
Банков код (BIC): UNCRBGSF

 

„ВИА ТРАВЪЛ“ ООД е дружество с ограничена отговорност, регистрирано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 131373660, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Г. С. Раковски“ No 153 Б, тел.: 029877718, електронна поща: office@viatravelbg.com, интернет страница: https://www.viatravelbg.com/

Във ВИА ТРАВЪЛ признаваме, че спечелването и запазването на доверието Ви е важно за нас. Защитата на личните Ви данни е отговорност, на която обръщаме много сериозно внимание. С настоящата Политиката за поверителност и защита на личните данни ВИА ТРАВЪЛ отчита неприкосновеността на личността и полага усилия за защита срещу неправомерно обработване на личните данни на физическите лица.

Настоящият документ съдържа информация по отношение начина на обработване на личните данни, типа лични данни, които се събират, целта на използване на събраните лични данни, достъпа на трети лица до тези данни, мерките за сигурност, които се предприемат по отношение на събраните лични данни, както и възможностите, с които разполагате във връзка с използването на предоставените от Вас лични данни. Всички лични данни се събират и обработват в съответствие с действащото в България законодателство в областта на защита на личните данни.

Личната информация, която ни предоставяте

ВИА ТРАВЪЛ събира и обработва информацията, която Вие сте се съгласили да ни предоставите доброволно. Във връзка с целите, посочени по-долу, когато използвате сайта на ВИА ТРАВЪЛ / https://www.viatravelbg.com/ Вие следва да дадете изрично съгласието си посредством отбелязване в поле за отметка (CheckBox), което се появява като квадратна кутийка с придружаващ я текст. Когато е направен избор, се появява отметка в кутийката, с оглед на което Вие вече сте дали съгласието си Вашите лични данни да бъдат обработвани от ВИАТРАВЪЛ. Когато не е направен избор, кутийката е празна. Имайте предвид, че има случаи, в които съгласието Ви е задължителна предпоставка за регистрация/резервация на услугите,предоставяни от ВИА ТРАВЪЛ.

За да направите резервация през нашия сайт са необходими следните данни: име и фамилия, имейл адрес и телефон.

Освен чрез нашия сайт / https://www.viatravelbg.com/ запитване за резервация за някоя от нашите услуги може да направите и на място в нашите офиси, както и чрез социалните канали / Facebook/. Moля, имайте предвид, че когато правите запитване по този начин, а не чрез сайта, Вие следва изрично да се съгласите с настоящата политика за поверителност и защитана личните данни. За тази цел след като изразите желание да направите резервация на място в наш офис, Вие следва да дадете изрично съгласие предоставените от Вас лични данни да бъдат обработвани за целите, посочени по-долу. По отношение на запитванията зарезервации, които желаете да направите чрез социалните медии, а именно чрез Facebook, моля да имате предвид, че следва да предоставите електронен адрес/телефон, на които наш служител ще се свърже с Вас, за да може да получим валидно съгласие да обработваме Вашите лични данни за целите, посочени в настоящата политика.

Когато правите резервация, изискваме от Вас (като минимум) Вашите имена, имейл адрес, както и имената на лицата, които ще пътуват с Вас. За да направим пътуването Ви още по-приятно е възможно да поискаме да ни споделите Вашите предпочитания относно място за настаняване, забележителности, които желаете да посетите, модел кола, която желаете да наемете, както и други подобни, свързани изцяло с престоящото пътуване.

В определени случаи е необходимо да изискаме от Вас предоставяне на данни от личната Ви карта и/или Паспорт, както и дата на раждане. Тези данни са необходими в следните случаи:

 1. Ако сте пожелали ВИА ТРАВЪЛ да извърши чекиране за избран от Вас полет;
 2. При сключване на задължителни застраховки, съпътстващи самото пътуване;
 3. В случай че за избраната от Вас дестинация се изисква издаването на валидна ВИЗА.

На последващ етап от резервацията ние ще изискаме от Вас да ни предоставите информация за плащане /т.е. преводно нареждане или друг сходен документ, удостоверяващ извършено плащане/ с цел да завършим успешно желаната от Вас резервация.

След като резервацията Ви е завършена, т.е. след като сте направили плащане, е необходимо да бъде сключен договор между Вас и ВИА ТРАВЪЛ. За тази цел следва да предоставите три имена, ЕГН, постоянен адрес, телефон и електронен адрес. ВИА ТРАВЪЛ обработва тези лични данни на основание „изпълнение на договор“, т.е. тези данни са необходими, за да може сключеният договор да бъде изпълнен. Ако имате нужда да се свържете с нашия екип или да се свържете с нас по друг начин (като например социални медии или контакт с мястото за настаняване, в което сте направили резервация посредством нашия сайт), ние ще съберем информация за Вас и от тези канали.

Можете да участвате в програми за препоръки или игри на лотариен принцип, за участието в които ще трябва да предоставите лична информация, като Вашите имена, телефон и имейл адрес. В допълнение е възможно да ни предоставите обратна връзка или да ни помолите за помощ за това как да използвате услугите на ВИА ТРАВЪЛ.

Личната информация за други хора, която ни предоставяте

Разбира се, възможно е да правите резервация не само за себе си. Възможно е да пътувате с други лица, чиито данни ще ни предоставите, като част от резервацията. Друга опция е да правите резервация от името на някой друг. В тази връзка трябва да Ви напомним, че Вие трябва да поемете отговорността да уведомите човека или хората, чиито лични данни сте предоставили, че сте споделили личната им информация и да ги помолите да се съгласят с начина, по който ВИА ТРАВЪЛ използва тяхната информация (както е описано в тази политика за поверителност и защита на личните данни).

Лична информация, която получаваме от други източници

Освен информацията, която сами споделяте с нас, е възможно да получаваме информация за Вас и от други източници /като например други туроператори/туристически агенции, с които сте се свързали вече, и на които сте предоставили данните си/. Тези източници могат да бъдат бизнес партньори, като дистрибуционни партньори и други независими трети страни. Информацията, събрана от тези източници, може да бъде комбинирана с предоставената от Вас информация.

Защо ВИА ТРАВЪЛ събира и използва моите лични данни?

Ние използваме събраната за Вас информация за различни цели. Вашите лични данни могат да бъдат използвани за следните цели:

 • Обслужване на клиенти с цел предоставяне на услуги: извършване на резервации, изготвяне и закупуване на пакет от услуги, резервация и закупуване на самолетни билети, както и всички други процеси, свързани с предоставяне на услугите, които предлагаме, включително и услуги от трети страни, като например продукти на наши бизнес партньори, предлагащи организирани пътувания, места за настаняване, коли под наем, допълнителни екскурзии с цел разглеждане на забележителности и други;
 • Функции на профила: потребителите на ВИА ТРАВЪЛ могат да създадат потребителски профил на нашия уебсайт или мобилно приложение. Ние използваме информацията, която ни предоставяте, за да обслужваме този профил, като Ви улесняваме да правите редица полезни неща. Можете да управлявате своите резервации или да се възползвате от специални оферти, да правите бъдещи резервации лесно и да управлявате личните си настройки;
 • Маркетингови дейности: Ние също така използваме Вашата информация за маркетингови дейности. Те могат да включват:

– изпращане на новини относно продукти и услуги, свързани с пътувания,

– когато правите резервация с нас или когато създадете потребителски профил,

– когато участвате в промоционални активности (като игри на лотариен принцип, програми за препоръки или състезания), съответната информация /Вашите имена, телефон и имейл адрес/ ще бъде използвана за администриране на тези промоции;

 • Комуникация с Вас: Може да възникнат случаи, в които се налага да се свържем с Вас посредством имейл, пощенски услуги, телефон или Ви изпращаме текстово съобщение -начинът, по който ще се свържем с Вас зависи от данните за контакт, които вече сте споделили с нас. Ние обработваме информацията, която сте ни изпратили. Това може да се дължи на различни причини, включително:

– Отговор или обработване на всякакви заявки/резервации, които сте направили Вие или нашите партньори или мястото за настаняване;

– Ние също така можем да Ви изпратим други материали, свързани с резервацията Ви, като например как да се свържете с ВИА ТРАВЪЛ в случай, че имате нужда от съдействие докато сте на път, както и информация, която смятаме, че може да Ви бъде от полза при планирането на вашето пътуване или за да си осигурите безпроблемен престой. Ние също така можем да Ви изпратим материали, свързани с предстоящи резервации или информация за предишни резервации, които сте направили с ВИА ТРАВЪЛ;

– Комуникация с Вас с цел получаване на обратна информация във връзка с ползвана от Вас услуга.

Ние обработваме вашите лични данни въз основа на следните основания:

 1. Изпълнение на договор: Използването на Вашата информация може да бъде необходима за изпълнението на договора, който имате с нас. Например, ако използвате нашите услуги, за да направите онлайн резервация, ние ще използваме Вашата информация, за да завършим и администрираме тази резервация под формата на договор, който сме сключили с Вас;
 2. Законови интереси: Може да използваме Вашата информация за наши законови интереси, като например да Ви предоставим най-доброто съдържание на нашия уебсайт, имейли и бюлетини, за да подобрим и промотираме нашите продукти и услуги и съдържанието на нашия уебсайт, както и за административни и юридически цели за установяване на измами;
 3. Съгласие: Възможно е да разчитаме на Вашето съгласие да използваме личната Ви информация за определени маркетингови цели (нюзлетъри и други подобни) а също така и в случаите когато сами създавате потребителски профил в нашия сайт. Можете да оттеглите съгласието си по всяко време, като се свържете с нас на адресите, посочени в края на тази политика.
 4. Законови изисквания: Закон за счетоводството, Закон за данък върху добавената стойност, Кодекс на застраховането и приложимото българско законодателство.

Как ВИА ТРАВЪЛ споделя вашите данни с трети страни?

При определени обстоятелства, ще споделим личните Ви данни с трети страни, а именно:

 1. Доставчици на услуги: мястото за настаняване, което сте избрали, наемане на кола /рент-а-кар/, авиокомпании, туроператори/туристически агенции и други;
 2. Компетентни органи: Ние разкриваме лични данни на правоприлагащите органи, когато това се изисква по закон или е абсолютно необходимо за предотвратяване, установяване или преследване на криминална дейност или измами. Възможно е в течение на процедурата да разкрием лични данни с компетентните органи, за да защитим своите и/или Вашите права и законни интереси.

Как ВИА ТРАВЪЛ използва социалните медии?

Ние във ВИА ТРАВЪЛ използваме социалните медии по различни начини. От една страна ги използваме, за да улесним използването на онлайн резервационни услуги, но също така ги използваме, за да промотираме нашата дейност, продукти и услуги, свързани с пътуване, както и за да рекламираме, подобрим и администрираме своите собствени услуги.

Интеграция с приставки на социални медии: Интегрирали сме приставки на социални медии в уебсайта и приложенията на ВИА ТРАВЪЛ. Това означава, че когато кликнете върху един от тези бутони (като бутона „харесва ми“ на Facebook), споделяме част от информацията Ви с доставчика на съответната социална медия. Ако в този момент сте вписани в профила си в съответната социална медия, доставчикът на медията може да свърже тази информация с Вашия профил в социалната медия и евентуално да покаже Вашите действия на профила Ви, правейки ги видими за останалите потребители, с които сте свързани.

Други услуги и функции, свързани със социални медии: Може да интегрираме още услуги, свързани със социални медии (като съобщения в социални медии), чрез които да общувате с ВИА ТРАВЪЛ или с Ваши познати във връзка с нашите услуги. Може също да поддържаме профили в социални медии и да предлагаме приложения на сайтовете на различни социални медии.

Какви процедури по осигуряване на сигурността предприема ВИА ТРАВЪЛ, за да осигури безопасността на Вашите лични данни?

В съответствие с приложимите нормативни актове за защита на личните данни, ние спазваме задължителните процедури, за да предотвратим неупълномощен достъп до и неправилното използване на лични данни.

Ние използваме съответните бизнес системи и процедури, за да защитаваме и осигурим безопасността на личните данни, които ни предоставяте. Ние също така използваме процедури по осигуряване сигурността и технически и физически забрани за достъп и употреба на лични данни на нашите сървъри. Само оторизиран персонал има достъп до лични данни, за целите на тяхната работа, свързана с предоставяне на услуга на съответния клиент/потребител.

Ние съхраняваме Вашата лична информация толкова дълго, колкото е необходимо да се гарантира ефективното функциониране на нашия уебсайт. В общия случай, съхраняваме Вашите лични данни докато съществува Вашият профил в сайта или докато Вие изрично не пожелаете данните да бъдат заличени. Предоставената и събирана от Вас информация няма да се продава или да се предоставя за ползване възмездно на когото и да е било без личното Ви съгласие за това.

Отделно от това ние съхраняваме личните данни, които сте предоставили на място в наш офис, толкова дълго, колкото е необходимо с оглед изпълнение на услугите, които предоставяме и изискванията на действащото българско законодателство.

Как ВИА ТРАВЪЛ обработва лични данни на деца?

Услугите, предоставени от ВИА ТРАВЪЛ не са насочени към лица под 18-годишна възраст. Използването на нашите услуги е позволено само след изрично даденото съгласие на родител/настойник/попечител (лице, носещо родителска отговорност). Ако получим информация за дете на възраст под 18 години, ние си запазваме правото да я изтрием. В редки случаи, като част от резервацията, поръчката на услуги, свързани с пътуването или други извънредни ситуации (като удобства, отнасящи се за семейства) ВИА ТРАВЪЛ може да събере и използва информацията за деца само след съгласието на родител/настойник/попечител (лице, носещо родителска отговорност).

Как можете да контролирате личните данни, които сте предоставили на ВИА ТРАВЪЛ?

Винаги имате правото да прегледате личната информация, която пазим за Вас. Можете да заявите преглед на личните си данни, като ни изпратите имейл на посочения по-долу имейл адрес. Моля, в темата на имейла напишете „Заявка за лична информация“, за да ускорите процеса.

В случай че смятате личната информация, която имаме за Вас за невалидна, ако смятате, че вече не сме оторизирани да използваме личната Ви информация или имате други въпроси относно това, как е използвана личната Ви информация, или въпроси, свързани с тази Политика за поверителност, моля, изпратете ни имейл или ни пишете, използвайки данните за контакт по-долу. Ние ще обработим Вашата заявка, в съответствие с приложимите нормативни актове за защита на личните данни.

Какви права имате?

Притежавате права, съгласно приложимото законодателство по отношение на личните данни, които съхраняваме за Вас, а именно:

 1. Оправомощени сте да изискате достъп и да получите информация по отношение личните данни, които се съхраняват за Вас, както и информация, касаеща целите на обработването, категориите лични данни, получателите, пред които е възможно да бъдат разкрити личните Ви данни и друго;
 2. Имате право по всяко време да поискате коригиране на неточни данни, свързани с Вас, както и допълване на непълните данни, ако това е целесъобразно и/или необходимо с оглед целта, с която данните се обработват;

3.По всяко време можете да оттеглите съгласието си за използване на личните Ви данни, което сте предоставили в предходен момент. В този случай, оттеглянето на съгласието Ви за използването или обработването на личните Ви данни може да доведе до невъзможностда се възползвате от определени продукти или услуги, предоставяниот нас;

 1. Ако прецените, че не желаете ВИА ТРАВЪЛ да обработва личните Ви данни, Вие имате право да бъдете „забравени“, т.е. можете по всяко време да поискате личните Ви данни да бъдат изтрити при наличие на някое от следните основания:

4.1.личните Ви данни повече не са необходими за целите, за които са били събирани или обработвани по друг начин;

4.2.в случай че сте оттеглили съгласието си за обработване на личните Ви данни;

4.3.ако личните Ви данни се обработват незаконосъобразно;

4.4. в случай че сте възразили срещу обработването на личните Ви данни;

4.5. други случаи, предвидени в законодателството, уреждащо защитата на личните данни;

 1. В редица случаи Вие имате право да поискате вместо изтриване на данните ограничаване на обработването на личните Ви данни;
 2. Също така имате право на възражение пред ВИА ТРАВЪЛ срещу обработването на личните Ви данни при наличие на законово основание за това;
 3. Не на последно място Ви се предоставя и възможност по всяко време и напълно безплатно да се откажете от Информационния бюлетин или друга информация за продукти и услуги на ВИА ТРАВЪЛ чрез използване на опцията за отписване, предоставяна във всеки електронен Информационен бюлетин или чрез използване на контактната форма в секцията „Връзка с нас“, находяща се в уеб сайта.

Всички изброени права може да упражните чрез подаване на писмено заявление в свободна форма, включително и чрез мейл, съдържащо най-малкоследното:

 1. име, адрес и други данни за идентифициране на съответното физическо лице;
 2. описание на искането;
 3. предпочитана форма за предоставяне на информацията;
 4. дата на подаване на заявлението и адрес за кореспонденция.

Подаването на заявлението е напълно безплатно. Срокът за разглеждане на заявлението е едномесечен, считано от датата на получаване на заявлението.

Кой е отговорен за обработването на лични данни на уебсайта и приложенията на ВИА ТРАВЪЛ?

ВИА ТРАВЪЛ контролира обработването на лични данни на своите уебсайтове и мобилни приложения. Ако имате въпроси или коментари относно тази Политика, моля, изпратете имейл на office@viatravelbg.com и ние ще се свържем с Вас. Когато става въпрос за поверителност.

Добре дошли на интернет страницата на туристическа агенция VIA Travel. Обменът на данни между Интернет потребителите и уеб сайта ни е защитен с най-високото ниво на сертификат за Интернет сигурност. Като лицензиран туроператор ние събираме и обработваме лични данни само след изричното Ви одобрение. С това съобщение Ви уведомяваме, че уеб сайтът ViaTravelbg.com може да събира cookies (т. нар. "бисквитки"). Ако продължите да го използвате приемаме, че сте съгласни с това.
ПриемамНастройки на поверителността

GDPR

Добре дошли на интернет страницата на туристическа агенция VIA Travel. Обменът на данни между Интернет потребителите и уеб сайта ни е защитен с най-високото ниво на сертификат за Интернет сигурност. Като лицензиран туроператор ние събираме и обработваме лични данни само след изричното Ви одобрение. С това съобщение Ви уведомяваме, че уеб сайтът ViaTravelbg.com може да събира cookies (т. нар. „бисквитки“). Ако продължите да го използвате приемаме, че сте съгласни с това.